Hopp til innhold
Proshop: 33 39 19 07   |    Kontor: 33 39 15 10   |   Logg inn Golfbox   |   Klikk her for priser.

Instruks for juniorkomite, vedtatt av Årsmøtet 17.03. 2018.

Tjøme golfklubb skal tilby en attraktiv barne- og juniorvirksomhet for aldersgruppen 4 til 19 år. I konkurranse med mange andre aktiviteter må vi jobbe hardt for å skape et miljø hvor barn og unge har lyst å bruke sin tid. Treningsglede, trivsel og mestring er verdier som bidrar til at vi når våre mål. All aktivitet skal være aldersrelatert og følge sportslig plan for norsk golf.

Rekruttering: Rekruttering skjer primært på juniorgruppas treninger. Juniortreningene er gratis og åpne for alle. Golfklubben tilbyr gratis medlemskap til og med fylte 13 år. Målsetningen er å introdusere golf som en sosial, morsom og lærerik idrett.

Ivaretakelse: Gjennom aktiv rekruttering har vi en base av spillere å bygge vår virksomhet på. Barna og ungdommene skal ivaretas på en leken måte i et mestringsorientert miljø. Mål: Beholde flest mulig, lengst mulig.

Utvikling: Juniorgruppa skal være en møteplass hvor barn og unge får en aktiv start, lærer å spille og trener for å spille. Målet er at de som ønsker det, får mulighet til å utvikle seg videre. Mål: Bred deltagelse i turneringsspill (lokalt og regionalt) fra ulike kategorier av spillere under 20 år.

Juniorkomiteen har som oppgave og aktivt bidra til at målene nås.

Organisering av Tjøme GK juniorgruppe

Rapporterer til: Daglig leder eller ansvarlig styremedlem (barneidrett).
Bemanning: Gruppeleder (Junioransvarlig), trener (e), foreldrekontakt og ativtetsledere.
Funksjonstid: Oppnevnes for 2 år av gangen.
Oppnevnt av: Styret.

Junioransvarlig (komiteleder): Er linken mellom daglig leder og styret. Junioransvarlig leder juniorkomitéarbeidet og utarbeider utkast til mål- og handlingsplaner med budsjett. Koordinerer all aktivtet sammen med trenere, aktivtetsledere og foreldrekontaker. Komitelederen må sørge for at sesongens arbeid blir evaluert og at skriftlig rapport blir utarbeidet til klubbens årsmelding.

Gruppeledere: Ansvarlig for all aktivitet i egen gruppe. Ønsket kompetanse: Trener 1 Gruppelederen rapporterer til komiteleder og deltar i evaluerings- og rapporteringsarbeidet.

Trener 1: Utarbeider treningsplan i samarbeid med hovedtrener (PRO). Videresender planen for godkjenning til junioransvarlig. Trenerne har anvar for å gjennomføre treningene i praksis. Delta i evaluerings- og rapporteringsarbeidet.

Aktivitetslederen: Bistår treneren med å planlegge, organisere og gjennomføre aktivitet.

Foreldrekontaktene: Er positive bidragsytere. Hjelper til med gjennomføring av turneringer, turer, foreldremøter og sosiale aktiviteter i regi av juniorkomiteen.

Økonomi

 • Økonomiske ressurser satt av til juniorkomiteen fremkommer av klubbens budsjett og skal forvaltes på en forsiktig og god måte for å nå komiteens og klubbens mål.
 • Fakturaer og reiseregninger leveres snarest og senest 14 dager etter mottak eller reiser til komiteens leder. Daglig leder utbetaler.
 • Kursdeltagelse på relevante kurs og samlinger for kompetanseheving og erfaringsutveksling. For eksempel Trener 1 utdanning eller deltagelse i kompetansenettverk for barne- og ungdomsidrett.

Godtgjørelse: I henhold til klubbens retningslinjer gis ingen godtgjørelse i form av penger, men komiteens medlemmer mottar t-shirt og jakke med klubbens logo.

Instruks for barneidrett, vedtatt av Årsmøtet 17.03. 2018.

I henhold til bestemmelsene om barneidrett skal alle idrettslag som organiserer barneidrett oppnevne et styremedlem med ansvar for barneidretten. Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett er virkemidler som skal brukes i arbeidet med å gjøre norsk barneidrett så god og helhetlig som mulig. De skal danne grunnlaget for et allsidig og variert aktivitetstilbud for alle. Det er derfor viktig at barneidretten er åpen og inkluderende, og gir alle barn opplevelse av mestring, trygghet og varig idrettsglede.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for at klubben etterlever Idrettens barnerettigheter, bestemmelser om barneidrett og Norges golfforbunds utdypninger.
 • Sørger for at trenere som er ansvarlig for junioraktiviteten kjenner til rettighetene, bestemmelsene, idrettens og golfens verdigrunnlag.
 • Jobbe for at klubben har et tilpasset treningstilbud, treningsområder og utstyr tilrettelagt for barn og gjøre seg kjent med Norges golfforbunds materiell for barn og unge. Legge til rette for at frivillige trenere får mulighet til å gjennomføre Trener 1.

Godtgjørelse: I henhold til klubbens retningslinjer for styremedlemmer.

Instruks for politiattestordningen, vedtatt av Årsmøtet 17.03. 2018

Idretten skal være et trygt sted å være for alle, særlig for barn. Innføringen av politiattester er et virkemiddel for å begrense muligheten for seksuelle overgrep innen idretten.

Organisering av politiattestordningen

Rapporterer til: Styrets leder.
Bemanning: En person samt en vararepresentant, skal oppnevnes som ansvarlig for håndtering av saker knyttet til politiattester. Dette skal enten være to styremedlemmer eller et styremedlem og daglig leder. Begge kjønn skal være representert. Begge representanter har taushetsplikt.
Funksjonstid: Ett år.
Oppnevnt av: Styret.

Arbeidsoppgaver

 • Sørge for at det informeres om ordningen på klubbens hjemmeside. Navn og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen.
 • Sørge for at det blir fastsatt hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen.
 • Informere aktuelle personer om at de må ha politiattest, og sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av søker og styreoppnevnt.
 • Attesten sendes fra politiet til den enkelte søker.
 • Politiattest skal fremvises for den styreoppnevnte, evt. vararepresentant.
 • Den styreoppnevnte skal skriftlig føre oversikt over hvilke personer som på hvilket tidspunkt har fremvist politiattest uten merknad.
 • Opplysningene må oppbevares på en forsvarlig måte.
 • Selve attesten beholdes av søkeren.
 • Klubben skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på attesten. Man kan heller ikke gjøre dette mens man venter på behandlig av en søknad.

Godtgjøring: I henhold til klubbens retningslinjer for styremedlemmer.

Scroll til toppen